ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของสาขาในวันที่ 25-26 มีนาคม 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564

8.30 น ลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ ห้อง 5201-5202

9.00 น ฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “AI in Agriculture” โดย ผศ ภาณุพงษ์ วันจันทึก

10.30 น รับประทานอาหารว่าง

10.45 น ฟังการบรรยายพิเศษ (ต่อ)

12.00 น รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันทักษะสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมเกษตรในงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27แบบ Online ณ ลานกิจกรรม ชั้นที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรทเกษตร

วันที่ 26 มีนาคม 2564

8.30 น ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 แบบ Online ณ ห้อง 5201-5202 ( ห้อง 5201 การนำเสนอภาคบรรยาย สำหรับนักศึกษาปี 4 ห้อง 5202 การนำเสนอภาคโปรสเตอร์ สำหรับนักศึกษาปีที่ 3 แลฃะนักศึกษาชั้นปีอื่นๆสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 ห้อง

9.00 น พิธีเปิด

9.30 น -15.11 น ชมการนำเสนอภาคบรรยายและการนำเสนอภาคโปรสเตอร์ของสถาบันต่างๆ

10.30 น และ 14.30 น รับประทานอาหารว่าง

12.00 น รับประทานอาหารเที่ยง

16.00 น ประกาศผลการแข่งขัน