หลักสูตรปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร


ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):    วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master of Engineering (Agricultural Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    M.Eng. (Agricultural Engineering)
เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด


หลักสูตรปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร


ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (วิศวกรรมเกษตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Agricultural Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Agricultural Engineering)
เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด