หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ผศ.ดร. คำนึง  วาทโยธา

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

รศ.ดร. ชัยยันย์  จันทร์ศิริ

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

รศ.ดร. เจษฏา  โพธิ์สม

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร. เจษฏา  โพธิ์สม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

                                                     

ผศ.ดร.คำนึง  วาทโยธา                                รศ.ดร ชัยยันต์  จันทร์ศิริ                                รศ.ดร ศุภสิทธิ์  คนใหญ่

 

 

                                    

รศ.ดร.สมชาย  ชวนอุดม                  รศ.ดร. ขวัญตรี  แสงประชาธนารักษ์                  ผศ.ดร.โพยม  สราภิรมย์

 

 

                                                 

ผศ.ดร. กิตติพงษ์  ลาลูน                              อ.ดร. อาทิตย์  ภูผาผุด                                   รศ.ดร. เจษฏา  โพธิ์สม