คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2563 ใน โครงการ “รับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล” โดยวิธีพิเศษ ในเร็ว ๆ นี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://admissions.kku.ac.th