รายชื่อผู้บริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ลำดับ วันที่ ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน
1 24 ธค. 61 รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ          150,000.00
2 9 เม.ย. 62 บ. โคบาลมิลด์ จก. (คุณสายันห์ อดุลยานุโกศล)            25,000.00
3 9 เม.ย. 62 AE รุ่น 11             5,000.00
4 11 เม.ย. 62 ดร.โพยม สราภิรย์            60,000.00
5 19 เม.ย. 62 ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ             2,000.00
6 19 เม.ย. 62 นายบุริณทร์ยศ   ดาษลดา             1,000.00
7 23 เม.ย. 62 นายธีระ พงษ์วุฒิประพันธ์             2,000.00
8 23 เม.ย. 62 นายปกรณ์ สุวรรณคีรีขันธ์             1,000.00
9 29 เม.ย. 62 กองทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมเกษตร มข.            30,000.00
10 14 พ.ค. 62 หจก.คูนจำปา (คุณจักรีพงษ์ คิ้มเจริญศิริ)            30,000.00
11 24 ก.ค. 62 ผศ.ดร.วิเชียร ปลื้มกมล            30,000.00
12 13 ธ.ค. 62 รศ.ดร.สมชาย  ชวนอุดม            10,000.00
13 20 ธ.ค. 62 นายศรายุทธ  บางขุนทด             1,000.00
14 20 ธ.ค. 62 นายกุศล  กุศลพันธ์             2,000.00
15 20 ธ.ค. 62 สมาคมศิษย์เก่า วศ. มข.            30,000.00
16 23 ธ.ค. 62 บ.ขอนแก่นไทยอะโกร จก. (คุณวชิระ พรหมวารี)             5,000.00
17 23 ธ.ค. 62 นายพีร์นิธิ  อักษร             1,000.00
18 23 ธ.ค. 62 นางลัดดา  ตันวาณิชกุล            10,000.00
รวม          395,000.00