รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีการศึกษา 2562

  1. นางสาวกมลพรรณ รัตนะโสภา          รหัสนักศึกษา 593040226-5
  2. นายอัครวิทย์ ปรุงเกียรติ                 รหัสนักศึกษา 593040279-4
  3. นายธนดล แก้วบรรจักร                   รหัสนักศึกษา 603040329-6
  4. นายปิยะภัทร จันทร์หอม                 รหัสนักศึกษา 603040675-7
  5. นายชลปกรณ์ นีระพันธ์                   รหัสนักศึกษา 613040173-2
  6. นางสาวเพชรไพลิน พรมมะลิ             รหัสนักศึกษา 613040638-4