โครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1. 1. ชื่อหน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ชื่อโครงการ พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น และพร้อมเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม

3.3 ทักษะในศตวรรษที่ 21  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ป.ตรี โท เอก)

         2.1  โครงการ/กิจกรรมย่อย  “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมโดรน”

                        ( )  ระดับคณะ    (P )  ระดับหลักสูตร

 1. ยุทธศาสตร์ที่

(P)  1. ก้าวสู่สถาบันการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมที่มีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ

( )  2. การปรับเปลี่ยนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม

( )  3. การมุ่งเน้นคน และการปรับเปลี่ยนระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

( )  4.การปรับเปลี่ยนการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

( )  5. การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ และการพึ่งพาตนเองด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

( )  6. การจัดการระบบความปลอดภัย สุขภาพ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ

( )  7. การปรับโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ และปรับเป็นคณะดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพและคล่องตัว

( )  8. การบริหารโดยใช้ธรรมาภิบาลและกำกับดูแลที่ดีสำหรับทุกคน

( )  9. การเรียนรู้ขององค์กรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและก้าวสู่สากล

 

 1. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จําเป็น และพร้อมเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม

          โครงการย่อยที่ 2 ส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ประกอบการ และจัดกิจกรรมฝึกทักษะดังกล่าว

 

 1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้พื้นฐานและทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ  มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์  มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมได้  อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดังนั้น สาขาวิชาฯ จึงกำหนดจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมโดรน ให้กับนักศึกษาของสาขา วิชาฯ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่ 1  ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565  รุ่นที่ 2  วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite  ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 1. วัตถุประสงค์
 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรให้นักศึกษา
 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบังคับโดรนได้
 4. 3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียน และต่อยอดในการทำงานในอนาคตต่อไป

 

 1. หลักสูตรการควบคุมโดรน
ลำดับที่ หัวข้อ สื่อการสอน วิทยากร
1 การเรียนรู้การใช้งานอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น

– ชนิดของอากาศยานไร้คนขับ

– ส่วนประกอบต่าง ๆ และหน้าที่ในการทำงานของอากาศยานไร้คนขับ

– กฎหมายการบินอากาศยานไร้คนขับ

 

–       ไฟล์ PDF การใช้รีโมทฯ ควบคุม

–       อากาศยานไร้คนขับ

–       แบตเตอรี่

–       เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

–       รีโมทควบคุม

1.รศ.ขวัญตรี

แสงประชาธนารักษ์

2.คุณจักรพันธ์ ด้วงคำจันทร์

3.ผู้ช่วยวิทยากร 4 ท่าน

 

จำนวน 1 ชม.

2 การเรียนรู้การประกอบอากาศยานไร้คนขับและการบำรุงรักษาอากาศยานไร้คนขับ

– ฝึกการประกอบส่วนต่าง ๆ ของอากาศยานไร้คนขับ

– ฝึกการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น

– การเก็บรักษา ชาร์จ และตรวจสอบแบตเตอรี่

–       อากาศยานไร้คนขับ

–       กล่องเครื่องมือ

บำรุงรักษาอากาศยานไร้คนขับ

1.คุณมหิศร ว่องผาติ

2.ผู้ช่วยวิทยากร 4 ท่าน

 

จำนวน 2 ชม.

3 การเรียนรู้การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมควบคุมการบิน

– ศึกษาอุปสรรคและข้อควรระวังในการวางแผนการบิน

–  รูปแบบการใช้งานในการให้บริการอากาศยานไร้คนขับในการถ่ายภาพและฉีดพ่น

–       ไฟล์ PDF การใช้

โปรแกรมสร้างแผนการบิน

 

1.คุณมหิศร ว่องผาติ

2.ผู้ช่วยวิทยากร 4 ท่าน

 

จำนวน 3 ชม.

 

4 การเรียนรู้การฝึกทดสอบบินโดยใช้โปรแกรม Simulator

– เรียนรู้การใช้รีโมทในการบังคับอากาศยานไร้คนขับ

– ฝึกทักษะการบินอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Simulator

–       Notebook

–       รีโมทฯ Simulator

1.คุณสุเมธ โพทอง

2.คุณกิตติพงศ์

คงนิธิมุทรเมธา

3.ผู้ช่วยวิทยากร 4 ท่าน

 

จำนวน 3 ชม.

5 การเรียนรู้และทดสอบบินอากาศยานไร้คนขับ (ออกแปลงบินทดสอบ)

– ประกอบอากาศยานไร้คนขับ

– สร้างแผนการบิน

– วางแผนการใช้แบตเตอรี่ในแต่ละแผนการบินให้เหมาะสม

– ตรวจเช็คอุปกรณ์  ตรวจเช็ค Memory Cards

– ฝึกการบินอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น

–       อากาศยานไร้คนขับ

–    สาธิตทดสอบการบินอากาศยานไร้คนขับ

–       แบตเตอรี่

1.คุณสุเมธ โพทอง

2.คุณกิตติพงศ์

คงนิธิมุทรเมธา

3.ผู้ช่วยวิทยากร 4 ท่าน

 

จำนวน 4 ชม.

 

 

 

 

 

 

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 58 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :-
 2. รองศาสตราจารย์ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์  วิทยากรภายใน

            2. อาจารย์อาทิตย์ ภูผาผุด วิทยากรภายใน

 1. คุณสุเมศ โพทอง วิทยากรภายนอกจาก บริษัท ID Drive จำกัด
 2. คุณกิตติพงศ์ คงนิธิมุทรเมธา วิทยากรภายนอกจาก บริษัท ID Drive จำกัด
 3. คุณมหิศร ว่องผาติ วิทยากรบิน วิทยากรภายนอกจาก บริษัท HG Robotics จำกัด
 4. นายพีส คูณดี   ผู้ช่วยวิทยากร
 5. นายจีรวัฒน์ โนดไธสง   ผู้ช่วยวิทยากร
 6. นายดนัย แก้วสุรงค์   ผู้ช่วยวิทยากร
 7. นางสาวลลิตา พรรณดวงเนตร ผู้ช่วยวิทยากร
 8. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน 4 คน (รับลงทะเบียน พิธีกร ดูแลอาหาร/อาหารว่าง ดูแลสื่อประกอบการอบรม

ถ่ายภาพนิ่ง ตรวจ ATK และดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการอบรม)

11.  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 32 คน

11.1  รุ่นที่ 1 จำนวน 16 คน

11.2  รุ่นที่ 2 จำนวน 16 คน

หมายเหตุ    รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน   รุ่นที่ 2 จำนวน 29 คน  รวมเป็น 58 คน

 

 1. แผนดำเนินการ
ลำดับที่ รายการ กำหนดการดำเนินงาน
1 ขออนุมัติโครงการ 12 มกราคม 2565
2 ขออนุมัติยืมเงิน 12 มกราคม 2565
3 ประสานงาน-เตรียมความพร้อม 2 มกราคม 2565 – 31 มกราคม 2565
4 ดำเนินงานตามโครงการ รุ่นที่ 1 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565

รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565

5 ขออนุมัติเบิกจ่าย 21 กุมภาพันธ์ 2565
6 สรุปโครงการ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 1. วัน-เวลา สถานที่

รุ่นที่ 1 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ และอุทยานเกษตร มข.

รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ และอุทยานเกษตร มข.

 

 

 

 

 

 1. (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน(บาท)
1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (2 คน x 1 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 รุ่น) 2,400.00
2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก บ. HG Robotics จำกัด

(1 คน x 2 ชั่วโมง x 1,600 บาท x 2 รุ่น)

6,400.00
3 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก บ. ID Drive จำกัด

(1 คน x 3 ชม. x 1,600 บาท  x 2 รุ่น)

(2 คน x 7 ชั่วโมง x 1,600 บาท x 2 รุ่น)

 

9,600.00

44,800.00

4 ค่าเดินทางวิทยากรภายนอกไป-กลับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น-บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด        จ.ขอนแก่น (10 กม. x 2 เที่ยว x 2 คน x 2 รุ่น x 4 บาท/กม.) 320.00
5 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (4 คน x 13 ชั่วโมง x 350 บาท x 2 รุ่น) 36,400.00
6 ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม (29 คน x 120 บาท x 2 มื้อ x 2 รุ่น) 13,920.00
7 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (29 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 รุ่น) 4,060.00
8 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (1 คน x 420 บาท  x 4 วัน) 1,680.00
9 ค่าจัดทำไวนิล ถ่ายเอกสาร และชุดตรวจ Antigen Test Cassette 10,340.00
  รวมทั้งสิ้น 129,920.00

             หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน

 

 1. 12. ี่ค่าจะ้รับ
 2. นักศึกษาได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถบังคับโดรนได้
 4. นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

 

 1. การติดตามและประเมินผล
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ ลงวันที่/วาระประชุม
นักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบวัดผลความรู้ แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองผลการฝึกอบรม โดยจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 70% ของเวลาในหลักสูตร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

 1. 14. เป้าหมายและตัวชี้วัด

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่า 70%

 

 

 

 

 

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

รองศาสตราจารย์สมชาย ชวนอุดม

 

 

                                                                  ลงชื่อ…………………………………………………ผู้เสนอโครงการ

(นางเสาวรภย์  เจริญกุล)

 

เรียน คณบดี

งานแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติ

 

………………………………………………..

(นางสุมนา เยาวมาตย์)

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล

 

                                                                  ลงชื่อ…………………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ

(รองศาสตราจารย์สมชาย  ชวนุดม)

ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

 

 

 

 

 

ลงชื่อ…………………………………………………………..ผู้อนุมัติโครงการ

(………………………………………………………….)

ตำแหน่ง………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมโดรน ในรูปแบบ Online และ Onsite

รุ่นที่ 1 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30-17.00 น.

ณ คณะเกษตรศาสตร์ และอุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วัน/เวลา หัวข้อ
12 กุมภาพันธ์ 2565

08.30 น.

 

นักศึกษาลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

08.45 น. พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์สมชาย  ชวนอุดม
09.00-10.00 น.

 

 

 

การเรียนรู้การใช้งานอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น  (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)

–          ชนิดของอากาศยานไร้คนขับ

–          ส่วนประกอบต่าง ๆ และหน้าที่ในการทำงานของอากาศยานไร้คนขับ

–          กฎหมายการบินและระดับความสูง

โดย  รศ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ (กลุ่มที่ 1) และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน

      คุณจักรพันธ์ ด้วงคำจันทร์ (กลุ่มที่ 2) และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน

10.00-12.00 น.

 

 

การเรียนรู้การประกอบอากาศยานไร้คนขับและการบำรุงรักษาอากาศยานไร้คนขับ

(แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)

–          ฝึกการประกอบส่วนต่าง ๆ ของอากาศยานไร้คนขับ

–          ฝึกการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น

–          การเก็บรักษา ชาร์ท และตรวจสอบแบตเตอรี่

โดย   คุณมหิศร ว่องผาติ  บริษัท HG Robotics จำกัด  และผู้ช่วยวิทยากร 4 ท่าน

(กลุ่มละ 2 ท่าน)

รับประทานอาหารว่างในห้องฝึกอบรม

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.

 

 

การเรียนรู้การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมควบคุมการบิน  (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)

–          ศึกษาอุปกสรรคและข้อควรระวังในการวางแผนการบิน

–          รูปแบบการใช้งานการให้บริการอากาศยานไร้คนขับในการถ่ายภาพและฉีดพ่น

โดย  คุณกิตติพงศ์ คงนิธิมุทรเมธา บริษัท ID Drive  จำกัด  และผู้ช่วยวิทยากร 4 ท่าน

(กลุ่มละ 2 ท่าน)       

  รับประทานอาหารว่างในห้องฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน/เวลา หัวข้อ
13 กุมภาพันธ์ 2565

09.00–12.00 น.

 

 

การเรียนรู้การฝึกทดสอบบินโดยใช้โปรแกรม Simulator  (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)

–          เรียนรู้การใช้รีโมทในการบังคับอากาศยานไร้คนขับ

–          ฝึกทักษะการบินอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Simulator

โดย  คุณสุเมธ โพทอง บริษัท ID Drive จำกัด  (กลุ่มที่ 1) และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน  

       คุณกิตติพงศ์ คงนิธิมุทรเมธา บริษัท ID Drive จำกัด  (กลุ่มที่ 2) และผู้ช่วยวิทยากร

        2 ท่าน

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.

 

 

การเรียนรู้และทดสอบบินอากาศยานไร้คนขับในแปลงบินทดสอบ (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)

–          ประกอบอากาศยานไร้คนขับ

–          สร้างแผนการบิน

–          วางแผนการใช้แบตเตอรี่ในแต่ละแผนการบินให้เหมาะสม

–          ตรวจเช็คอุปกรณ์ ตรวจเช็ค Memory Cards

–          ฝึกการบินอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น

โดย  คุณสุเมธ โพทอง บริษัท ID Drive จำกัด  (กลุ่มที่ 1) และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน  

       คุณกิตติพงศ์ คงนิธิมุทรเมธา บริษัท ID Drive จำกัด  (กลุ่มที่ 2) และผู้ช่วยวิทยากร  

        2 ท่าน

17.00 น. ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมโดรน ในรูปแบบ Online และ Onsite

รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30-17.00 น.

ณ คณะเกษตรศาสตร์ และอุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วัน/เวลา หัวข้อ
19 กุมภาพันธ์ 2565

08.30 น.

 

นักศึกษาลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

08.45 น. พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์สมชาย  ชวนอุดม
09.00-10.00 น.

 

 

 

การเรียนรู้การใช้งานอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น  (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)

–          ชนิดของอากาศยานไร้คนขับ

–          ส่วนประกอบต่าง ๆ และหน้าที่ในการทำงานของอากาศยานไร้คนขับ

–          กฎหมายการบินและระดับความสูง

โดย  รศ.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ (กลุ่มที่ 1) และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน

      คุณจักรพันธ์ ด้วงคำจันทร์ (กลุ่มที่ 2) และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน

10.00-12.00 น.

 

 

การเรียนรู้การประกอบอากาศยานไร้คนขับและการบำรุงรักษาอากาศยานไร้คนขับ

(แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)

–          ฝึกการประกอบส่วนต่าง ๆ ของอากาศยานไร้คนขับ

–          ฝึกการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น

–          การเก็บรักษา ชาร์ท และตรวจสอบแบตเตอรี่

โดย   คุณมหิศร ว่องผาติ  บริษัท HG Robotics จำกัด  และผู้ช่วยวิทยากร 4 ท่าน

(กลุ่มละ 2 ท่าน)

รับประทานอาหารว่างในห้องฝึกอบรม

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.

 

 

การเรียนรู้การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมควบคุมการบิน  (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)

–          ศึกษาอุปกสรรคและข้อควรระวังในการวางแผนการบิน

–          รูปแบบการใช้งานการให้บริการอากาศยานไร้คนขับในการถ่ายภาพและฉีดพ่น

โดย  คุณกิตติพงศ์ คงนิธิมุทรเมธา บริษัท ID Drive  จำกัด  และผู้ช่วยวิทยากร 4 ท่าน

(กลุ่มละ 2 ท่าน)         

รับประทานอาหารว่างในห้องฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน/เวลา หัวข้อ
20 กุมภาพันธ์ 2565

09.00–12.00 น.

 

 

การเรียนรู้การฝึกทดสอบบินโดยใช้โปรแกรม Simulator  (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)

–          เรียนรู้การใช้รีโมทในการบังคับอากาศยานไร้คนขับ

–          ฝึกทักษะการบินอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Simulator

โดย  คุณสุเมธ โพทอง บริษัท ID Drive จำกัด  (กลุ่มที่ 1) และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน  

       คุณกิตติพงศ์ คงนิธิมุทรเมธา บริษัท ID Drive จำกัด  (กลุ่มที่ 2) และผู้ช่วยวิทยากร

        2 ท่าน

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.

 

 

การเรียนรู้และทดสอบบินอากาศยานไร้คนขับในแปลงบินทดสอบ (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)

–          ประกอบอากาศยานไร้คนขับ

–          สร้างแผนการบิน

–          วางแผนการใช้แบตเตอรี่ในแต่ละแผนการบินให้เหมาะสม

–          ตรวจเช็คอุปกรณ์ ตรวจเช็ค Memory Cards

–          ฝึกการบินอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น

โดย  คุณสุเมธ โพทอง บริษัท ID Drive จำกัด  (กลุ่มที่ 1) และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน  

       คุณกิตติพงศ์ คงนิธิมุทรเมธา บริษัท ID Drive จำกัด  (กลุ่มที่ 2) และผู้ช่วยวิทยากร  

        2 ท่าน

17.00 น. ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน อ.ขวัญ

พี่อ้อรับข้อมูลมาจาก อ.สมชาย ดังนี้ค่ะ

 1. กำหนดจัด 2 รุ่น รุ่นละ 15 คน รวม 30 คน
 2. ระยะเวลาที่จัดคือ รุ่นที่ 1 15-16 มกราคม 2565 รุ่นที่ 2  22-23 มกราคม 2565 ใช่ค่ะ
 3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการของอาจารย์ (หลักสูตรที่ 2)  แต่เนื่องจากมีการทดสอบภาคสนามด้วย  เลยคิดว่าสนามบินทดสอบน่าจะเป็นอุทยานเกษตร  ไม่ทราบว่าได้หรือไม่คะ  รบกวนอาจารย์ตรวจสอบงบประมาณให้ด้วยค่ะ ตั้งใจจะทดสอบในมหาวิทยาลัยค่ะ แต่อาจจะมีปัญหาตรงที่ เราจะฝึกอบรมด้วย UAV DJI ซึ่งจะล๊อกไม่ให้ขึ้นบินในพื้นที่ใกล้สนามบินในระยะ 2 กม. ซึ่งระยะตรงนั้นจะเฉียดหน่อยค่ะ แต่ลงเป็นอุทยานเกษตรไว้ก่อนก็ได้ค่ะ เรื่องงบไม่มีปัญหาค่ะ

 

 1. ชั่วโมงการทำหน้าที่ของวิทยากรภายใน ภายนอก หรือผู้ช่วยวิทยากร รบกวนอาจารย์ดูในกำหนดการค่ะ พี่อ้อใส่ข้อมูลไว้ก่อน ไม่ทราบจะแบ่งหัวข้อและชั่วโมงอย่างไร  ซึ่งงบประมาณในโครงการก็ต้องปรับตามกำหนดการค่ะ งบประมาณตามไฟล์ excel ค่ะ

 

 

พี่อ้อขอชื่อ พร้อมประวัติวิทยากรด้วยนะคะ (เดี๋ยวน้องแคทประสานขอชื่อวิทยากร ID drive 2 คน + บินดีอะกรีเทค 1 คน ค่ะ)

 

โครงการนี้ยังมีเวลาอีกมากพอสมควรค่ะ  เพราะเราจัดมกราคม 2565