ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)|
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):           วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):      Bachelor of Engineering (Agricultaral Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):       B.Eng. (Agricultaral Engineering)
เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด