โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. หลักการเหตุผล

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรมมาใช้ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศมายาวมากกว่า 50 ปี ผลิตบุคลากรเพื่อรับใช้ประเทศมากกว่า 1,200 คน และเป็นสาขาวิชาที่สำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศมายาวนาน

ในการพัฒนาบุคลากรสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการพัฒนาด้านการศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรจึงได้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดตั้ง “คณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการทุนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์” โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุน คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับศิษย์เก่าในเรื่องของการระดมทุนการศึกษาสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรขึ้น

เพื่อให้การระดมทุนมีประสิทธิผลทางสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จึงได้เสนอต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทำ “โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชานี้ต่อไป

  1. วัตถุประสงค์

เพื่อระดมทุนเพื่อการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

  1. วิธีดำเนินการ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

จัดทำช่องทางติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปเพื่อแจ้งข่าวโครงการ รวมทั้งการประสานคณะในเรื่องการบริจาคเงิน การคัดเลือกผู้รับทุน และวิธีการให้ทุน ซึ่งคาดว่าจะได้การบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ทุนละ 30,000 บาทต่อคนต่อปี

  1. ระยะเวลาโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ

ระยะเวลาโครงการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี ผู้รับผิดชอบโครงการคือ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการทุนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์