รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่และนักศึกษาลงพื้นที่แปลงสาธิตและสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี

102

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ คณะที่ปรึกษา และ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่แปลงสาธิต ของโรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม ณ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี และวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ได้มีการจัด “สัมนาสรุป ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจริยะต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลูกอ้อยอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเจริญเติบโตของอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ณ สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ สาขาหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสมหวัง ก้อนกงไกว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 อุดรธานี นางนัฐกานดา ไผ่ขาว หัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ นายอำนาจ สัตนาโค ผู้จัดการฝ่ายไร่ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด นายฉัตรธร ฤทธิเที่ยงธรรม หัวหน้าแผนกพัฒนาผลผลิต เจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม และเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมการสัมนาในครั้งนี้

In this article