คู่มือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 >> อ่านรายละเอียด

แผนการศึกษา ป.โท แบบ ก1

แผนการศึกษา ป.โท แบบ ก2

แผนการศึกษา แบบ ก2 เรียนปรับพื้นฐาน

12695899_838355349623768_267688937_n


คู่มือหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 >> อ่านรายละเอียด

แผนการศึกษา ป.เอก แบบ 1.1

แผนการศึกษา ป.เอก แบบ 2.1

แผนการศึกษา ป.เอก แบบ 2.2

12695899_838355349623768_267688937_n