ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :   วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    :   Master of Engineering (Civil Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :   M.Eng. (Civil Engineering)

 

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         : ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     : Doctor of Philosophy (Civil Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      : Ph.D. (Civil Engineering)