• หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาชาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีทางวิศวกรรมสำรวจภาคประสบการณ์กับงานวิจัย

  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาชาวิชาวิศวกรรมโยธา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีทางวิศวกรรมสำรวจภาคประสบการณ์กับงานวิจัย” ณ ห้องสัมมนา 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุภชา ศิริวงศ์ยิ่งเจริญ คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการวิศวกรรมสำรวจ วสท. และ ดร.ภีระ ยมวัน วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ มาร่วมเสวนาวิชาการวิชาการในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเป็น จำนวนมาก

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธาและการลงทุน”

  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาชาวิชาวิศวกรรมโยธา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธาและการลงทุน” ณ ห้องสัมมนา 2 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง Builk Asia คุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง ร่วมด้วย รศ. เมธี บุญพิเชฐวงศ์ และ ดร. พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ มาร่วมเสวนาวิชาการวิชาการในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต...

 • บัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา จับมือมหาวิทยาลัย Takushoku University และ Nihon University ประเทศญี่ปุ่น จัด COLLABORATIVE STUDENT WORKSHOP เสริมทักษะด้านวิชาการ

  เมื่อวันที่ 2 – 3 กันยายน 2562  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  จัดโครงการ COLLABORATIVE STUDENT WORKSHOP ขึ้น โดยมี อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 24 คน และอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Takushoku University และ Nihon University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมทางด้านวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนนี้ มีความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง และวิศวกรรมสำรวจ  เป็นโครงการฯที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น...

 • สวัสดีชาวโลก – -‘

  Welcome to EN-WEBSITE. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!