ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    :   Bachelor of Engineering (Civil Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :   B. Eng. (Civil Engineering)