บัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา จับมือมหาวิทยาลัย Takushoku University และ Nihon University ประเทศญี่ปุ่น จัด COLLABORATIVE STUDENT WORKSHOP เสริมทักษะด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 2 – 3 กันยายน 2562  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  จัดโครงการ COLLABORATIVE STUDENT WORKSHOP ขึ้น โดยมี อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 24 คน และอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Takushoku University และ Nihon University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมทางด้านวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนนี้ มีความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ง และวิศวกรรมสำรวจ  เป็นโครงการฯที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี และกิจกรรมทางวิชาการนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อให้กับนักศึกษาทั้งด้านทักษะการทำงานเป็นทีม การร่วมปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็นของนักศึกษา ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการ และวัฒนธรรมการทำงาน และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาต่างชาติ

In this article