หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาชาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีทางวิศวกรรมสำรวจภาคประสบการณ์กับงานวิจัย

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาชาวิชาวิศวกรรมโยธา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีทางวิศวกรรมสำรวจภาคประสบการณ์กับงานวิจัย” ณ ห้องสัมมนา 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุภชา ศิริวงศ์ยิ่งเจริญ คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการวิศวกรรมสำรวจ วสท. และ ดร.ภีระ ยมวัน วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ มาร่วมเสวนาวิชาการวิชาการในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเป็น จำนวนมาก

In this article