หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธาและการลงทุน”

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาชาวิชาวิศวกรรมโยธา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธาและการลงทุน” ณ ห้องสัมมนา 2 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง Builk Asia คุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง ร่วมด้วย รศ. เมธี บุญพิเชฐวงศ์ และ ดร. พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ มาร่วมเสวนาวิชาการวิชาการในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเป็น จำนวนมาก

In this article