วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนน มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel :  +66(0)43 009700 EXT 44439

Mobile : +66(0)6-10208111

 

แผนที่