รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง
Assoc.Prof. Arkom Kaewrawang, PhD.
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ. อำนาจ สุขศรี
Assoc. Prof. Amnart Suksri
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
Assoc.Prof.Chiranut Sa-ngiamsak, PhD.
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร
Asst.Prof. Nararat Ruangchaijatupon, PhD.
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

ศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์
Assoc.Prof. Napat Triroj, PhD.
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกลุ่วิชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  อ.ดร.จงกฤษฏิ์ จงอุดมการณ์
Dr. Jonggrist Jongudomkarn
เลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า