รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
Assoc.Prof.Chiranut Sa-ngiamsak, PhD.
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์

รศ. อำนาจ สุขศรี
Assoc. Prof. Amnart Suksri
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง
Assoc.Prof. Arkom Kaewrawang, PhD.
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
(หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์
Asst.Prof. Pramin Artrit, PhD.
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ดร. รองฤทธิ์  ฉัตรถาวร
Dr. Rongrit Chatthaworn, PhD.
เลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์
Asst.Prof. Kittipitch  Meesawat, PhD.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก