ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)|
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):           วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):      Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):       B.Eng. (Electrical Engineering)
เอกสารประกอบ :

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering(Electronic SystemsEngineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Eng. (Electronic Systems Engineering)
เอกสารประกอบ :

 

ชื่อหลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(หลักสูตรนานาชาติ)


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):           วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):      Bachelor of Engineering (Telecommunications Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):       B.Eng. (Telecommunications Engineering)
เอกสารประกอบ :

เอกสารประกอบ


– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(หลักสูตรนานาชาต