หลักสูตรปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):    วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    M.Eng. (Electrical Engineering)
เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

หลักสูตรปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Electrical Engineering)
เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด