“โครงการติวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

1548

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล พร้อมด้วย อ.ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ และ อ.ดร.พิรัศม์       คุณกิตติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าพบปะปรึกษาหารือการเตรียมดำเนินการดำเนินงานใน “โครงการติวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561” กับ      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดร.อดุลย์เดช ฐานะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น และคณะครูในฝ่ายวิชาการ จำนวน 3 ท่าน  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4 – 6 ที่สนใจจะศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้น อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

คณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการโครงการติวในครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีและประทับใจให้กับทางโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมทั้งก่อเกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการเรียนการสอนระหว่างกันให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคตต่อไป