หัวหน้าสาขาวิชาวิศวฯไฟฟ้า รับมอบตำราภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษา ค้นคว้าและอ้างอิง

1712

เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ และทีมคณาจารย์  ได้รับมอบหนังสือตำราภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  จำนวน   8   เล่ม จาก Dr. Steve Voldman  เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า หรือเพื่อการอ้างอิงต่อไป

Dr. Steve Voldman  เป็นเจ้าหน้าที่  IEEE Fellow  จากประเทศสหรัฐอเมริกา   ได้มาทำกิจกรรมทางวิชาการทั้งช่วยสอนและช่วยทำวิจัย ณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นเวลา 3 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561 โดยได้รับทุนสนับสนุน International Visiting Scholar จากกองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น