หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ. ดร. ปณิธาน พีรพัฒนา
Assoc. Prof. Panitarn Peerapattana

รศ. ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว
Assoc. Prof. Charnnarong Saikaew

รศ. ดร. ศีขรินทร์ สุขโต
Assoc. Prof. Seekharin Sukto

รศ. ดร. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
Assoc. Prof. Raknoi Arkararungraingkul

รศ. ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี
Assoc. Prof. Thana Radpukdee

รศ. ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล
Assoc. Prof. Papot Jaroenapibal

รศ. ดร. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล
Assoc. Prof. Teerawat Laonapakul

รศ. ดร. ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส
Assoc. Prof. Panitas Sureeyatanapas

รศ. ดร. คมกฤช ปิติฤกษ์
Assoc. Prof. Komkrit Pitiruek

ผศ. ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
Asst. Prof. Weerapat Sessomboon

ผศ. ดร. ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ
Asst. Prof. Thanawath Niyamosoth

ผศ. ดร. ทวี นาครัชตะอมร
Asst. Prof. Thawee Nakrachata-amon

ผศ. ดร. อภิชาติ บุญมา
Asst. Prof. Apichart Boonma

ผศ. ดร. ศิรวดี อรัญนารถ
Asst. Prof. Sirawadee Arunyanart

ผศ. ดร. ฐิติพงศ์ จำรัส
Asst. Prof. Thitipong Jamrus

ผศ. ดร. ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์
Asst. Prof. Sirorat Pattanapairoj

อ.ดร.กฤษณรัช นิติสิริ
Mr.Krisanarach Nitisiri

อ.ดร.คมกริช จันทรเสนา
Mr.Komkrit Juntaracena


นายกองพัน  คุ้มไข่น้ำ
Mr, Kongpun  Khumkhainam
ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์

นายธีระเวทย์  พระชัย
Mr, Theerawet  Phrachai
ตำแหน่ง  ช่างเทคนิค

นายมานพ  สีใส
Mr. Manop Leesai
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

นายวีระสุนทร เคนกา
Mr.Werasoontorn  kenka
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

นายสมชาย แก้วบุญเรือง
Mr.Somchai Kaewboonruang
ตำแหน่งช่างเทคนิค

นายบวรกิตติ์ พันธ์เสถียร
Mr.Borwornkit Pansathian
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

นายสิงห์ทอง พรมโสดา
Mr. Singthong  Promsoda
ตำแหน่ง ช่างเชื่อม

นายอาทิตย์ ยั่งยืน
Mr. Artit Yangyuen
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

นางสาวธิดารัตน์ บุตรราช
Miss. Thidarat butrach
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธิตา พีรพลพัฒน์พงษ์
Miss. Tita  peraphonpatpong
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา