เมื่อวันที่ 4 พฤษจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดี เป็นตัวคณะฯ ในการรับมอบทุนสนับสนุนวิจัยโครงการวิจัย “การศึกษาศักยภาพการเก็บกักน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการมอบทุนวิจัยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยงวดที่ 1 จำนวนเงิน 1,205,184 บาท จากทุนวิจัยทั้งหมดรวม 8,076,341 บาท ซึ่งภายหลังจากการทำพิธีรับมอบแล้ว งานวิจัยดังกล่าวมี ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย ผู้อำนวยการสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ปลื้มกมล ผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมดินและน้ำ เป็นผู้ดูแลและดำเนินงานต่อไป

In this article