นักศึกษาปัจจุบัน

ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา

📃 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
📃 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
📃 ระเบียบการแต่งกายมหาบัณฑิต
📃 ขั้นตอนการตรวจสอบจบ

ทุนการศึกษา


หลักสูตรระดับปริญญาโท
• วิศวกรรมโยธา
• วิศวกรรมไฟฟ้า
• วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
• วิศวกรรมอุตสาหการ
• วิศวกรรมเครื่องกล
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
• วิศวกรรมเคมี
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• วิศวกรรมพลังงาน
• วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
• วิศวกรรมวัสดุและการผลิต
• วิศวกรรมชีวการแพทย์
• วิศวกรรมนวัตกรรม


หลักสูตรระดับปริญญาเอก
• วิศวกรรมโยธา
• วิศวกรรมไฟฟ้า
• วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
• วิศวกรรมอุตสาหการ
• วิศวกรรมเครื่องกล
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
• วิศวกรรมเคมี
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• วิศวกรรมชีวการแพทย์
•  วิศวกรรมนวัตกรรม


🗺️ หน่วยบัณฑิตศึกษา งานวิจัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
โทรศัพท์ 0-4300-9700 ต่อ 50223 โทรศัพท์มือถือ 061-024-3888