นักศึกษาปัจจุบัน

ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา

ทุนการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย


?️ หน่วยบัณฑิตศึกษา งานวิจัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
โทรศัพท์ 0-4300-9700 ต่อ 50223 โทรศัพท์มือถือ 061-024-3888