หลักสูตรระดับปริญญาโท
• วิศวกรรมโยธา
• วิศวกรรมไฟฟ้า
• วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
• วิศวกรรมอุตสาหการ
• วิศวกรรมเครื่องกล
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
• วิศวกรรมเคมี
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• วิศวกรรมพลังงาน
• วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
• วิศวกรรมวัสดุและการผลิต
• วิศวกรรมชีวการแพทย์


หลักสูตรระดับปริญญาเอก
• วิศวกรรมโยธา
• วิศวกรรมไฟฟ้า
• วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
• วิศวกรรมอุตสาหการ
• วิศวกรรมเครื่องกล
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
• วิศวกรรมเคมี
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• วิศวกรรมชีวการแพทย์

หน่วยบัณฑิตศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 2 ตึกเพียรวิจิตร 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
โทรศัพท์ 0-4300-9700 ต่อ 50223 โทรศัพท์มือถือ 061-024-3888