วิสัยทัศน์ (Vision) “คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนําด้านการสอน วิจัยและพัฒนาระดับอาเซียน”

โดยมีเป้าหมายของวิสัยทัศน์ เป็น คณะวิศวกรรมศาสตรชั้นนํา อันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 10 ของอาเซียน

ค่านิยม : SMILE

S : Social Devotion and Environment Conservation คือ การอุทิศเพื่อสังคม

M : Management by Factual Information คือ การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง

I : Innovation Focus คือ การมุ่งเน้นนวัตกรรม

L : Life Long Learning and Work-Life Balance คือ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

E : Excellence Service for All Customer คือ การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

      พันธกิจ (Mission) 

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
  2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
  3. บริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยและสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  4. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีความเป็นดิจิทัลและเป็นสากลเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและบุคลากรมีความผูกพัน

        สมรรถนะหลัก

  1. ความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  2. ความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัย และพัฒนาที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)
  3. ความเชี่ยวชาญการวิจัยในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วัสดุคอนกรีต พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล SMART FARMING และ IOT (Internet of Thinks)


แผนยุทธศาสตร์ (
Strategic Plan)  คือ  GEAR POWER ประกอบด้วย

G : Good Governance for All : การบริหารโดยใช้ธรรมาภิบาลและกํากับดูแลที่ดีสําหรับทุกคน

E : Excellent Learning Engineering School : ก้าวสู่สถาบันการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมที่มีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ

A : Academic Service Transformation for Sustainable Development : การปรับเปลยี่นการให้บริการ วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

R : Research and Innovation Tranformation for Society : การปรับเปลี่ยนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม

P : Professional Management in Safety, Healthy, Energy and Environment sytem : การจัดการระบบ

ความปลอดภัย สุขภาพ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ

O : Organizational Learning and Collaborative Networking for Development and

Internationationalization  : การเรียนรู้ขององค์กร และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและก้าวสู่สากล

W : Workforce Focus and Human Resources Development Transformation  : การมุ่งเน้นคน และการ

ปรับเปลี่ยนระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

E : Effective Management Transformation and Financial Self Reliance : การปรับเปลี่ยนการบริหาร

จัดการและการพึ่งพาตนเองด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

R : Regulatory and Structure Modification and Digital Faculty Transformation for Efficiency and Agility  :

     การปรับโครงสร้างองค์กร และกฎระเบียบ การปรับเป็นคณะดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัว