สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เบอร์โทร : 0610245444
The Official Website : www.en.kku.ac.th/web/civil

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เบอร์โทร : 0610245111
The Official Website : www.en.kku.ac.th/web/electrical

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

เบอร์โทร : 0610208222
The Official Website : www.en.kku.ac.th/web/ae

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เบอร์โทร : 0610208333
The Official Website : www.en.kku.ac.th/web/ie

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เบอร์โทร : 0610200330
The Official Website : www.en.kku.ac.th/web/mech

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทร : 0610245666
The Official Website : www.en.kku.ac.th/web/envi

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

เบอร์โทร : 0610245777
The Official Website : www.en.kku.ac.th/web/che

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เบอร์โทร : 0610246111
The Official Website : gear.kku.ac.th