วาระ 7 มิถุนายน 2566  – 6 มิถุนายน 2570

คณบดี

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
คณบดี

รองคณบดี

รศ.ดร.รัตมณี นันทสาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการต่างประเทศ

รศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.พันวัตต์ พี่งสาย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และ วิเทศสัมพันธ์

ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.กฤษณรัช  นิติสิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

มยุรี  ยงกำลัง
ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ