ทีมงานของเรา

       บุคลากร ในหน่วยงาน

รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 


นางจารุณี นวลบุญมา
นักวิชาการโสดทัศนศึกษา
นางนภา  อาษารัฐ
นักประชาสัมพันธ์
นายธีรฉัตร  อนัวรรเมธี
นักวิชาโสตทัศนศึกษา
นายพิพัฒน์พงศ์  พันธุ์รัตน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน่วยสื่อสารองค์จัดตั้งขึ้น ในรหว่าง ปี พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน โดยมี ท่านอาจารย์ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาและรับทำหน้า ดำเนินเป้าหมายย่อยหรือภารกิจย่อยของเป้าหมายองค์กร ไว้สอดคล้องตาม วิศัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดังนี้

 

พันธกิจ


? 1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าถึงประชาชนนักศึกษา
บุคลากรในองค์กรด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ

? 2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

? 3. มุ่งมั่นและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนทุกภาค
เพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างมีคุณภาพ

– ถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆ
– ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อ online  banner
– ถ่าย VDO กิจกรรมต่างๆ
– เขียนข่าว บนสื่อต่างๆ

ผลงานด้านวิดีทัศน์/วิดีโอ Engineering kku channel

ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น