รายชื่อคณะกรรมการทวนสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2557
ระดับปริญญาตรี
1. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 994/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 439/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่  -/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
4.คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 408/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่  409/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่  411/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 410/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
8. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่  412/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์