? ข่าวกิจกรรม


? ข่าวทุนการศึกษา/โครงการเแลกเปลื่ยน


 • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Inbound Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันชั้นนำต่างประเทศ
 • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันหรือองค์กรต่างประเทศ (KKU Outbound Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2565

? ข่าวทุนวิจัยร่วมกับต่างประเทศ


 • ทุน Junior Research Fellowship Program 20222.
 • ทุนวิจัย Junior Research Fellowship Program 2022
 • ทุนวิจัย The 2022 SATU Joint Research Scheme (JRS)

ทุนภายในมหาวิทยาลัย


? ทุนสำหรับอาจารย์

 • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Inbound Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันชั้นนำต่างประเทศ
 • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันหรือองค์กรต่างประเทศ (KKU Outbound Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2565

? ทุนสำหรับนักศึกษา

 • ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ Outbound Student Exchange Scholarship

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย


? ทุนสำหรับอาจารย์

? ทุนสำหรับนักศึกษา

 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา The Scholarship for the Master of China Studies

 1. ทุน Junior Research Fellowship Program 20222.
 2. ทุนวิจัย Junior Research Fellowship Program 2022
 3. ทุนวิจัย The 2022 SATU Joint Research Scheme (JRS)

 1. ประกาศแนวทางปฏิบัติ-MOU-2
 2. ขั้นตอนการจัดทำMOU
 3. MOU-Templete (January2016)
 4. แบบฟอร์ม-MOU-ภาคเอกชน-Eng-Version
  4.1 ใบคำร้องขอพิจารณา-MOU-ภาษาอังกฤษ

  PDF  /  WORD

 5. MOU Proposal
 6. Check-list-เอกสารที่จะเสนอการจัดทำ-MOU
 7. FAQ  :  MOU

ข้อมูลอยุ่ระหว่างปรับปรุง

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7  ตึกเพียรวิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002

โทร 043-009700 ต่อ 50215 หรือ 45641

EMAIL :  enforeign@kku.ac.th

 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7  ตึกเพียรวิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002   โทร 043-009700 ต่อ 50215 หรือ 45641
EMAIL :  enforeign@kku.ac.th