redballTQF
border1
1. Curriculum Mapping วิชาศึกษาทั่วไป
2. รายวิชาเทียบเท่าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3.1  รายวิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตร อุตสาหการ เครื่องกล สิ่งแวดล้อม เคมี และคอมพิวเตอร์ (ประกาศฉบับที่ 1062/2558) และยกเลิกประกาศฉบับที่ 1163/2555
3.2  รายวิชาสาขาวิศวกรรมโยธา
3.3  รายวิชาเทียบเท่า Math กับ Cal 
3. แก้ไขวิชาศึกษาทั่วไป
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

5. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร TQF และคณะกรรมการประเมินหลักสูตร TQF
6. แบบฟอร์ม มคอ. ต่าง ๆ
6.1 แบบฟอร์ม มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
6.2 แบบฟอร์ม มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
6.3 แบบฟอร์ม มคอ. 7 รายงานการดำเนินการของหลักสูตร
7แบบประเมิน มคอ.7 ENTQF7.1แบบประเมินของผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา (TQF 7-1)
7.2แบบประเมินผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (TQF 7-2)
7.3 แบบประเมินผู้ประเมินอิสระ (TQF 7-3)
8. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2325/2556 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
9. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา
9.1 ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา
9.2  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1412/2555) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดและปิดรายวิชา
9.3  แบบฟอร์ม วช. 01 ขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอน
9.4  แบบฟอร์ม วช. 02 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ (โปรดแนบ วช. 06 และ มคอ.3 ประกอบการพิจารณา วช. 04 05 ไม่ใช้คะ)
9.5  แบบฟอร์ม วช. 03 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ (โปรดแนบ วช. 06 และ มคอ.3 ประกอบการพิจารณา วช. 04 05 ไม่ใช้คะ)
9.6  แบบฟอร์ม วช. 06 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงวิชาใหม่
9.7 แบบฟอร์ม วช. 07 ขออนุมัติปิดรายวิชา
10. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
10.1  ขั้นตอนและการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรประเภทเล็กน้อย
10.2  แบบฟอร์มขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรประเภทเล็กน้อย
11.ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 33/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ เรียนรู้
11.1 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา
11.2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2555
11.3  สรุปรายวิชาดำเนินการทวนสอบ
12. สรุปรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 บันทึก มคอ.3 เข้าระบบ TQF (ข้อมูลตรวจสอบวันที่ 9 กรกฎาคม 2557)
13. สรุปรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 บันทึก มคอ.3 เข้าระบบ TQF (ข้อมูลตรวจสอบวันที่ 19 ธันวาคม 2557)
14. การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ 
14.1  ขั้นตอนการบรรจุหลักสูตรเข้าแผนพัฒนา
14.2  แบบฟอร์มการขอบรรจุหลักสูตรเข้าแผน
14.3  แบบฟอร์มการขอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร
redballปริญญาตรี
border1
1.ฝึกงาน
รายละเอียดต่างๆ ติดต่อไปที่เว็บนักศึกษา หรือ http://www.en.kku.ac.th/stdservices/  เหลือไอคอน “ฝึกงาน”

2.ทะเบียนเรียน 
 2.1 ประกาศแนวปฎิบัติเกี่ยวข้องกับการสอบประจำภาคของนักศึกษาวิศกรรมศาสตร์
 2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งผลการเรียน
3.สหกิจ
3.1ปฎิทินสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี 2556
3.2 ปฎิทินสหกิจภาคต้น-ปลาย ปี2557
3.3 ประกาศปฏิทินสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556
3.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
การประกวดสหกิจศึกษาครั้งที่ 5 / 2557
1. รายละเอียดกิจกรรมการประกวดผลงานสหกิจฯ
2. กำหนดการ จัดนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจฯ
เอกสารประกอบการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
1. หัวข้อ “การเขียนรายงานเชิงเทคนิค บรรยายโดย อ.กิตติเวช  ขันติยวิชัย”
2. หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ บรรยายโดย อ.ธีรวีฒน์ เหล่านภากุล
3. ตัวอย่าง “การเขียนรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”
เอกสารที่ต้องส่งระหว่างการฝึกสหกิจศึกษา
1. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 
2. แบบรายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3. แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก
4. แบบแจ้งโครงร่าง
5. แบบแจ้งตำแหน่งและลักษณะงาน
redballบัณฑิตศึกษา
border1
1. แบบฟอร์มสำหรับ โท-เอก
2. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษา
3. การจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
redballคณาจารย์
border1
1. ทุนตำรา
1.1 แบบฟอร์มขอผลิตตำรา
1.2 ประกาศคณะฯ ทุนสงเสริมผลิตตำรา
1.3 ประกาศคณะฯ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ทุนฯ
1.4 รูปแบบการผลิตตำรา
1.5 สัญญารับทุน
2.ข่าวประชาสัมพันธ์
redballการสอบ
1. คำ สั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 774/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557
2. แบบฟอร์มใบลาคุมสอบ
3. ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 5/2557 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบประจำภาคของนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น