ลำดับ

ปีที่ออก

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ชื่อผู้ประดิษฐ์

1

2550

กรรไกรตัดหญ้าด้วยกลไกบังคับแบบหน้ากว้าง อาจารย์สุรพล ภูมิพระบุ เพิ่มเติม

2

2551

กรรมวิธีการผลิตมวลรวมเบาจากเถ้าแกลบ ศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ เพิ่มเติม

3

2551

ถังปฏิกรณ์สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ อ.ดร. ไปรยา เฉยไสย เพิ่มเติม

4

2552

เครื่องย่อยขวดแก้ว ผศ.ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว เพิ่มเติม

5

2552

 เครื่องสะเทินน้ำเสียจากการวิเคราะห์ ซีโอดี ผศ.ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ เพิ่มเติม

6

2552

เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ นางกันยรัตน์ โหละสุต เพิ่มเติม

7

2552

ตู้ดูฟิล์มประหยัดพลังงานแบบใช้หลอดแอลอีดี (LED) ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี เพิ่มเติม

8

2552

อุปกรณ์กะเทาะเมล็ดข้าวโพด ดร. วินิต ชินสุวรรณ เพิ่มเติม

9

2553

อุปกรณ์อ่านค่าแรงดันเบรกดาวน์ นายพูลศักดิ์  อินทรกูล เพิ่มเติม

10

2553

เครื่องคัดแยกดินทรายออกจากอ้อยก่อนหีบ น.ส. สุพรรณ ยั่งยืน เพิ่มเติม

11

2553

เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ดร. วินิต ชินสุวรรณ เพิ่มเติม

12

2554

เครื่องควบแน่น รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร เพิ่มเติม

13

2554

กรรมวิธีการเพิ่มแกมมา-แอมิโนบิวทิริกแอซิด ในคัพภะของข้าวกล้อง นายสุพนต์  สีหาราช เพิ่มเติม

14

2554

กรรมวิธีการเพิ่มแกมมา-แอมิโนบิวทิริกแอซิด ในคัพภะของข้าวเปลือก นายสุพนต์  สีหาราช เพิ่มเติม

15

2554

ขดลวดและวิธีการพันขดลวดบนแกนทอรอยด์แบบเวียนกลับทิศในแนววงแหวนทอรอยด์ อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร เพิ่มเติม

16

2554

ชุดเครื่องกรองน้ำเสียแบบเปลี่ยนตัวกรองได้ นางสาวกัลยา ขวัญมา เพิ่มเติม

17

2554

ชุดฮีตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทำความร้อนให้แก่ก๊าซ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร เพิ่มเติม

18

2554

รถเข็น อ.ดร.มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์ เพิ่มเติม

19

2554

วัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินจากกระบวนการเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด

ผสมเถ้าลอยจากกระบวนการเผาแบบใช้ถ่านหินบด

ศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ เพิ่มเติม

20

2554

อุปกรณ์ผสมก๊าซชีวภาพกับอากาศระบบดูดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำ อ. กิตติ วิเชฏฐะพงษ์ เพิ่มเติม