KM5

⚙️ การพัฒนาโต๊ะเชื่อมโลหะพร้อมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานสำหรับนักศึกษา

KM4

⚙️ การนำเศษคอนกรีตสดที่เหลือทิ้งมาทำเป็นบล็อคตัวหนอน

KM2

⚙️การประกาศเสียงตามสายอัตโนมัติเพื่อการจัดสอบ

KM3

⚙️ การใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในการนำเสนอหัวข้องานวิจัยแบบแบ่งกลุ่มย่อย

KM1

⚙️ ระบบการขอใช้ห้องผ่านการแจ้งเตือนจาก Google form to line Notify