งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

1. ทุนการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

2. ทุนวิจัยด้านวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก

4. ทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

5. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำโครงงานวิจัย (Project) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

6. รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามระบบควอร์ไทล์

7. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

8. รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

9. รางวัลสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม

10. ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ

 

ระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ

ผศ.ดร.ชัชชัย คุณบัว

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แผ่นรองรับกันกระแทก

ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ

สาขาวิศวกรรมเคมี

นวัตกรรมโดรนเพื่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

โปรแกรมฯช่วยตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมภายใต้แบบจำลองอุทกวิทยาที่ถูกต้อง  รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

โครงการพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพอ้อยแบบพกพา

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

จักรยานรังไหม

ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ระบบการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับการผลิตอ้อย  รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

การกำจัดมลพิษในสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุมนา ราษฎร์ภักดี

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ต้นแบบในการประหยัดพลังงานในการผลิตน้ำแข็งหลอด  รศ.ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ต้นแบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำวนอิสระ

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การกัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต

รศ.ดร.วีระ หอสกุลไท

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

การกำจัดสารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาด้วยแสง VUV   ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เครื่องผลิตไรซ์สแน็ค เพิ่มมูลค่าปลายข้าว

ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

เครื่องพิมพ์สามมิติ/เครื่องแกะลายด้วยลำแสงแบบเดลต้า  รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย

รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

ผู้บริหาร

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

e-mail : chiranut@kku.ac.th

 

 

 

บุคลากร

หน่วยส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

 

กองทุนวิจัยคณะฯ / ทุนวิจัยภายนอก มข. / ทุนวิจัยและการสนับสนุนผลงานด้านการวิจัย จาก มข.

หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

สุกัญญา  วรรณสิทธิ์

เบอร์โทรภายใน : 45601

e-mail : sukanyawa@kku.ac.th

ทุนอุดหนุนตรี โท เอก

จตุพร พิทักษ์พลรัตน์

เบอร์โทรภายใน :  50216

e-mail : pjatup@kku.ac.th

วารสารการตีพิมพ์

 

นันทวรรณ ชาญวิชา

เบอร์โทรภายใน : 45600

e-mail : nantach@kku.ac.th

ทรัพย์สินทางปัญญา/เครื่องมือวิจัย

สุกฤตา มหาหิง

เบอร์โทรภายใน  : 50217

e-mail : sukrma@kku.ac.th

 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

 

วิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์

บุษราภรณ์ อินทร์ตาแสง

เบอร์โทรภายใน : 50215

e-mail : kookkai@kku.ac.th

วิเทศสัมพันธ์


ทิพากร ชัยสงค์

เบอร์โทรภายใน : 45641

e-mail : tipach@kku.ac.th


งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 2  ตึกเพียรวิจิตร  123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002

email : eninter@kku.ac.th  โทรศัพท์ 0-4300-9700 ต่อ 45601  โทรศัพท์มือถือ  061-024-5111

งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น