งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

1. ทุนการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

2. ทุนวิจัยด้านวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก

4. ทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

5. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำโครงงานวิจัย (Project) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

6. รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามระบบควอร์ไทล์

7. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

8. รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

9. รางวัลสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม

10. ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ

 


กลุ่มวิจัยการพัฒนาโมเดลเชิงระบบสำหรับอุตสาหกรรม
กลุ่มสาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภท :  กลุ่มวิจัย
หัวหน้ากลุ่ม :  ศาสตราจารย์กาญจนา เศรษฐนันท์
คณะหน่วยงาน :  คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล :  skanch@kku.ac.th, ksethanan@gmail.com
เว็บไซต์ :  N/A

กลุ่มวิจัยเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัว
กลุ่มสาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภท :  กลุ่มวิจัย
หัวหน้ากลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี หอมดี
คณะหน่วยงาน :  คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล :  darhor@gmail.com
เว็บไซต์ :  N/A

กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
กลุ่มสาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภท :  กลุ่มวิจัย
หัวหน้ากลุ่ม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ปิติฤกษ์
คณะหน่วยงาน :  คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล :  komkri@kku.ac.th
เว็บไซต์ :  N/A

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มสาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภท :  กลุ่มวิจัย
หัวหน้ากลุ่ม :  รองศาสตราจารย์สมชาย ชวนอุดม
คณะหน่วยงาน :  คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล :  somchai.chuan@gmail.com
เว็บไซต์ :  https://aene.kku.ac.th/

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
กลุ่มสาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภท :  กลุ่มวิจัย
หัวหน้ากลุ่ม :  รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร
คณะหน่วยงาน :  คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล :  ratchaphon@kku.ac.th
เว็บไซต์ :  https://feat.kku.ac.th/  ,  https://www.facebook.com/feat1.kku/

ศูนย์วิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
กลุ่มสาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภท :  ศูนย์วิจัย
ผู้อำนวยการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
คณะหน่วยงาน :  คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล :  artner@kku.ac.th, ehsm@kku.ac.th
เว็บไซต์ :  https://joo.gl/Xvep

ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
กลุ่มสาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภท :  ศูนย์วิจัย
ผู้อำนวยการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ สุดาจันทร์
คณะหน่วยงาน :  คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล :  somsud@kku.ac.th
เว็บไซต์ :  N/A

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
กลุ่มสาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภท :  ศูนย์วิจัย
ผู้อำนวยการ :  รองศาสตราจารย์วันชัย สะตะ
คณะหน่วยงาน :  คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล :  vancsa@kku.ac.th, sirdc@kku.ac.th
เว็บไซต์ :  SIRDC

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มสาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภท :  ศูนย์วิจัย
ผู้อำนวยการ :  รองศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
คณะหน่วยงาน :  คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล :  tanwon@kku.ac.th
เว็บไซต์ :  http://aerd.kku.ac.th/

สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน
กลุ่มสาขาวิชา :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภท :  สถาบันวิจัย
ผู้อำนวยการ :  ดร.โพยม สราภิรมย์
คณะหน่วยงาน :  คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล :  payosa@kku.ac.th
เว็บไซต์ :  https://gwri.kku.ac.th/

 

ผู้บริหาร

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

e-mail : chiranut@kku.ac.th

 

 

 

บุคลากร

หน่วยส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

 

กองทุนวิจัยคณะฯ / ทุนวิจัยภายนอก มข. / ทุนวิจัยและการสนับสนุนผลงานด้านการวิจัย จาก มข.

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

สุกัญญา  วรรณสิทธิ์

เบอร์โทรภายใน : 45601

e-mail : sukanyawa@kku.ac.th

ทุนอุดหนุนตรี โท เอก

จตุพร พิทักษ์พลรัตน์

เบอร์โทรภายใน :  50216

e-mail : pjatup@kku.ac.th

วารสารการตีพิมพ์

 

นันทวรรณ ชาญวิชา

เบอร์โทรภายใน : 45600

e-mail : nantach@kku.ac.th

ทรัพย์สินทางปัญญา/เครื่องมือวิจัย

สุกฤตา มหาหิง

เบอร์โทรภายใน  : 50217

e-mail : sukrma@kku.ac.th

 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

 

วิเทศสัมพันธ์

หัวหน้างานหน่วยวิเทศสัมพันธ์

บุษราภรณ์ อินทร์ตาแสง

เบอร์โทรภายใน : 50215

e-mail : kookkai@kku.ac.th

วิเทศสัมพันธ์


ทิพากร ชัยสงค์

เบอร์โทรภายใน : 45641

e-mail : tipach@kku.ac.th


งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 2  ตึกเพียรวิจิตร  123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002

email : eninter@kku.ac.th  โทรศัพท์ 0-4300-9700 ต่อ 45601  โทรศัพท์มือถือ  061-024-5111

งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น