งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และการต่างประเทศ

กองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

1. รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
2. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
3. รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
4. รางวัลสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม
5. รางวัลการอ้างอิงบทความ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCIE
6. ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ
7. ทุนวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา
8. ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก
9. ทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
10. ทุนกลุ่มวิจัย
11. ทุนวิจัยสถาบัน
12. ทุนวิจัยที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกับคณะหรือมหาวิทยาลัย
13. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำโครงงานวิจัย (Project) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
14. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบงานนวัตกรรม
15. ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท

 

 

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับจัดทำ MOU

 

MOU ภาษาไทย

ผู้ประสานงานคณะ

คุณจตุพร พิทักษ์พลรัตน์   โทร. 043-009-700 ต่อ 50216 หรือ เบอร์ภายใน  50216    email: pjatup@kku.ac.th

ตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะ “สุขศาลา”

อ.ดร.ชวิศ ศรีจันทร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับชะลอการสุกของผลไม้

รศ. ดร. พรนภา เกษมศิริ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

โครงการศึกษาการปรับปรุงองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผู้อำนวยการสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

โครงการการสร้างภาพย้อนรอยสถานการณ์ความมั่นคงของเส้นทางในพื้นที่เสี่ยงภัย
รศ. ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม   รศ. ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซลล์จุลินทรีย์ตรึง เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม
รศ. ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย

ผู้อำนวยการสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

โปรแกรมและแอปพลิเคชั่นเฝ้าระวังภัยน้ำท่วมภายใต้แบบจำลองอุทกวิทยา

รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ระบบต้นแบบ เพื่อผลิตน้ำแข็งให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มจำนวนน้ำแข็งมากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย

รศ. ดร. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ

สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล

อุปกรณ์สำหรับเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าแบบพกพา รศ.ดร.ปาพจน์ เจริญอภิบาล

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน

อ.ดร. อำพล วงศ์ษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Wireless Internet of Things WIoT using LoRaWAN Technology   รศ.ดร.ศราวุธ ชัยมูล

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติ เลี้ยงปลานิลในบ่อน้ำระบบหมุนเวียน เพิ่มผลผลิต ดีต่อสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เครื่อง NIR วัดคุณภาพมันสำปะหลังแบบรวดเร็ว

ผศ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

เตาปิ้งย่างไร้ควัน Smokeless grilled stove

รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

การให้บริการตรวจวัดสภาพไร่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน  รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ต้นแบบ Negative Patient Transfer Bed เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ และ Temporary Negative Pressure Room

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อุปกรณ์ตู้ UVC และ UVC station เพื่อนำไปฆ่าเชื้อไวรัสบนหน้ากากอนามัย
วิศวะฯ ม.ขอนแก่น วิศวะ มทร อีสาน(วิทยาเขตขอนแก่น)

ระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ

ผศ.ดร.ชัชชัย คุณบัว

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แผ่นรองรับกันกระแทก

ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ

สาขาวิศวกรรมเคมี

นวัตกรรมโดรนเพื่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

โปรแกรมฯช่วยตรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมภายใต้แบบจำลองอุทกวิทยาที่ถูกต้อง  รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

โครงการพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพอ้อยแบบพกพา

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

จักรยานรังไหม

ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ระบบการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับการผลิตอ้อย  รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

การกำจัดมลพิษในสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุมนา ราษฎร์ภักดี

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ต้นแบบในการประหยัดพลังงานในการผลิตน้ำแข็งหลอด  รศ.ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ต้นแบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำวนอิสระ

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การกัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต

รศ.ดร.วีระ หอสกุลไท

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

การกำจัดสารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาด้วยแสง VUV   ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เครื่องผลิตไรซ์สแน็ค เพิ่มมูลค่าปลายข้าว

ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

เครื่องพิมพ์สามมิติ/เครื่องแกะลายด้วยลำแสงแบบเดลต้า  รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย

รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

ผู้บริหาร

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

e-mail : chiranut@kku.ac.th

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส

e-mail : panisu@kku.ac.th

 

บุคลากร

หน่วยส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

 

กองทุนวิจัยคณะฯ / ทุนวิจัยภายนอก มข. / ทุนวิจัยและการสนับสนุนผลงานด้านการวิจัย จาก มข.

หัวหน้างานวิจัย บัณฑิตศึกษาและการต่างประเทศ

สุกัญญา  วรรณสิทธิ์

เบอร์โทรภายใน : 45601

e-mail : sukanyawa@kku.ac.th

ทุนอุดหนุนตรี โท เอก / MOU(ภาษาไทย)

จตุพร พิทักษ์พลรัตน์

เบอร์โทรภายใน :  50216

e-mail : pjatup@kku.ac.th

วารสารการตีพิมพ์

 

นันทวรรณ ชาญวิชา

เบอร์โทรภายใน : 45600

e-mail : nantach@kku.ac.th

ทรัพย์สินทางปัญญา / เครื่องมือวิจัย

หทัยภัทร ไชยนาพันธ์

เบอร์โทรภายใน  : 50217

e-mail : hatach@kku.ac.th

 

หน่วยการต่างประเทศ

การต่างประเทศ / MOU(ภาษาอังกฤษ)

หัวหน้าหน่วยการต่างประเทศ

บุษราภรณ์ อินทร์ตาแสง

เบอร์โทรภายใน : 50215

e-mail : kookkai@kku.ac.th

การต่างประเทศ


ทิพากร ชัยสงค์

เบอร์โทรภายใน : 45641

e-mail : tipach@kku.ac.th


งานวิจัย บัณฑิตศึกษาและการต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 2  ตึกเพียรวิจิตร  123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002

โทรศัพท์ 0-4300-9700 ต่อ 45601, 45600, 50216, 50217  โทรศัพท์มือถือ  061-024-5111

งานวิจัย บัณฑิตศึกษาและการต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น