กลุ่มวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

  กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

  กลุ่มวิจัยประสิทธิภาพพลังงาน

  กลุ่มวิจัยเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัว

  กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

  กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  

 

 

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน

  ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย  

  ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  

 

 

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะฯ

 

  สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน (EMCO)

  ศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

  ศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

  ศูนย์วิจัยและบริหารจัดการระบบประปา

  ศูนย์นวัตกรรมสำหรับการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง