กลุ่มวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ชื่อกลุ่มวิจัย

หัวหน้ากลุ่ม

อีเมล

เว็บไซต์

กลุ่มวิจัยการพัฒนาโมเดลเชิงระบบ
สำหรับอุตสาหกรรม
ศาสตราจารย์กาญจนา เศรษฐนันท์
skanch@kku.ac.th,
ksethanan@gmail.com
N/A
กลุ่มวิจัยเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี หอมดี
darhor@gmail.com
N/A
กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ปิติฤกษ์
komkri@kku.ac.th
N/A
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืช
เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
รองศาสตราจารย์สมชาย ชวนอุดม
somchai.chuan@gmail.com
https://aene.kku.ac.th/

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยี
การควบคุมอัตโนมัติ
รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร
ratchaphon@kku.ac.th
https://feat.kku.ac.th/

กลุ่มวิจัยประสิทธิภาพพลังงาน

 

 

 

   ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง – สถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชื่อศูนย์วิจัย

ผู้อำนวยการ

อีเมล

เว็บไซต์

ศูนย์วิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาร
อันตราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
artner@kku.ac.th, ehsm@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
 chaich@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐาน
อย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์วันชัย สะตะ
vancsa@kku.ac.th, sirdc@kku.ac.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
รองศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
tanwon@kku.ac.th
http://aerd.kku.ac.th/
สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน
อาจารย์โพยม สราภิรมย์
payosa@kku.ac.th
https://gwri.kku.ac.th/

 

 

   หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะฯ

ชื่อศูนย์วิจัย

ผู้อำนวยการ

อีเมล

เว็บไซต์

สถานจัดการและอนุรักษ์
พลังงาน (EMCO)
emco1@kku.ac.th,
emco3@kku.ac.th,
emco4@kku.ac.th,emco5@kku.ac.th,
acs_kku@hotmail.com
http://emco.or.th/emco/
ศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและ
สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติเวช ขันติยวิชัย
wrei.kku@gmail.com
https://home.kku.ac.th/wrei/
ศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจร
และขนส่ง ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน
ศูนย์วิจัยและบริหารจัดการ
ระบบประปา
ศูนย์นวัตกรรมสำหรับการ
ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง