ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

สำหรับบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

  1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2  โทร 0-4320-2733   มือถือ 08-6451-4455  ภายใน 42132-34 และ 42763-64    e-mail : ip@kku.ac.th

 

1)  แบบฟอร์ม  Invention Disclosure  สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร  

   แบบฟอร์ม  Invention Disclosure  สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์     

 

2)  file รายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์    ตัวอย่าง/template/คำชี้แจง  

2.1 รายละเอียดการประดิษฐ์ รายละเอียดต้องระบุหัวข้อเรื่องตามลำดับ ดังต่อไปนี้

–  ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์นั้นคืออะไร โดยระบุถึงลักษณะสำคัญของการประดิษฐ์นั้นด้วย

–  ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ จะต้องระบุถึงลักษณะที่สำคัญของการประดิษฐ์โดยย่อ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ดังกล่าว

–  สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

–  ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง จะต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว พร้อมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ หรือปัญหาของการประดิษฐ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นแตกต่างกับการประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างไร

–  การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ จะต้องระบุถึงรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ว่ามีลักษณะโครงสร้าง  ส่วนประกอบ  องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไรบ้าง  การบรรยายในหัวข้อนี้จะต้องละเอียดสมบูรณ์ และชัดเจน

2.2 ข้อถือสิทธิ

2.3 บทสรุปการประดิษฐ์

2.4 รูปเขียน (ถ้ามี)

  1. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของคำขอ และส่งให้ผู้ประดิษฐ์ตรวจสอบ
  2. หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ จากนั้นส่งให้ผู้ประดิษฐ์และคณะลงนาม (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่)
  3. ส่งเอกสารให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีลงนาม
  4. ส่งเอกสารไปยังสำนักสิทธิบัตร  กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

**************************************************************************************************

–  การดำเนินการต่างๆ ขั้นตอนที่ 1-4 ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับการแก้ไขของงานว่ามีมากน้อยเพียงใด)

–  การดำเนินการของสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี

* อนุสิทธิบัตร  ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี     * สิทธิบัตร  ใช้เวลาประมาณ 3-7 ปี

–  การดำเนินการต่างๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

 

หมายเหตุ  หากผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์เป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนยื่นคำขอทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการยื่นคำขอมีความรวดเร็วขึ้น

 

 

 

 

ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นจดลิขสิทธิ์

สำหรับบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

  1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดลิขสิทธิ์ ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2  โทร 0-4320-2733   มือถือ 08-6451-4455  ภายใน 42132-34 และ 42763-64    e-mail : ip@kku.ac.th

 

1.1  แบบฟอร์มประกอบคำขอยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์  

1.2  ผลงานที่ต้องการยื่นจด

– หนังสือ,ตำรา,คู่มือต่างๆ (ทำเป็นรูปเล่ม โดยมีคำนำ สารบัญ พร้อมอ้างอิง โดยจะมีเลขที่ ISBN หรือไม่มีก็ได้) จำนวน 1 ชุด

– กรณีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ พร้อมสำเนา Source Code ให้เอาสำเนา Source Code เฉพาะ 5 หน้าแรก        และ 5 หน้าสุดท้าย จำนวน 2 ชุด

– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่) กรณีมีผู้สร้างสรรค์ผลงานร่วมหลายคน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   1 ชุด มาพร้อมกัน

  1. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และเอกสารประกอบต่างๆ จากนั้นส่งให้ผู้สร้างสรรค์และคณะ/หน่วยงาน ลงนาม
  2. ส่งเอกสารให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีลงนาม
  3. ส่งเอกสารไปยังสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

**************************************************************************************************

–  การดำเนินการต่างๆ ขั้นตอนที่ 1-4 ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์

–  ระยะเวลาการออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้เวลาประมาณ 1-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

–  การดำเนินการต่างๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

สาระน่ารู้  ::   คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน

 

 

ที่มา :  ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข.

 

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นแบบฟอร์ม

ติดต่อได้ที่   คุณสุกฤตา มหาหิง ผู้ประสานงานคณะวิศวฯ   โทร. 043-009-700 ต่อ 50217  หรือ เบอร์ภายใน 50217   email: sukrma@kku.ac.th