โครงการ/กิจกรรม เอกสารประกอบการอบรม/บรรยาย
Proposal Clinics ในหัวข้อ “เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร เขียนให้ได้ เขียนให้โดน”  ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร โดยรองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารประกอบการบรรยาย  Proposal Clinics วิทยากรโดย รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
Proposal Clinics ในหัวข้อ “การเขียนงบวิจัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์สำนักงบประมาณ”  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร โดย รองศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารประกอบการบรรยาย Proposal Clinics วิทยากรโดย รศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
งานวันภูมิปัญญาไฟฟ้าอีสาน ประจำปี 2564 และ ENKKU-EGAT Open House (Smart & Sustainable Solution with Green Energy & Emerging Technology) ในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Zoom Meeting  ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564