การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซลล์จุรินทรีตรึง เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม โดย รศ. ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม