ระดับปริญญาตรี

การรับเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 รอบ ในระบบ TCAS
รอบที่ 1 การรับด้วย PORTFOLIO
รอบที่ 2  การรับแบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอบที่ 3  การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ
รอบที่ 4  การรับแบบ ADMISSION
รอบที่ 5  การรับตรงอิสระ


รอบที่ 1 การรับด้วย PORTFOLIO
โครงการที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ *
– โครงการค่ายนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– การรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.-มข)
– โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ
– การรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
– การรับนักเรียนผู้พิการ
– การรับบุคคลผู้มีความพิเศษทางด้านกีฬา

โครงการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ *
–  โครงการค่ายนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
–  โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ
–  โครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง (ห้อง EP)
* สำหรับปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือกในปี 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ
ใช้คะแนน 4 วิชาสามัญ ของ สทศ.

สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ   http://apply.kku.ac.th/