โปสเตอร์แนะนำการรับเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี

การรับเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 รอบ ในระบบ TCAS
รอบที่ 1 การรับด้วย PORTFOLIO
รอบที่ 2  การรับแบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอบที่ 3  การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ
รอบที่ 4  การรับแบบ ADMISSION
รอบที่ 5  การรับตรงอิสระ


รอบที่ 1 การรับด้วย PORTFOLIO
โครงการที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ *
– โครงการค่ายนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– การรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.-มข)
– โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ
– การรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
– การรับนักเรียนผู้พิการ
– การรับบุคคลผู้มีความพิเศษทางด้านกีฬา

โครงการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ *
–  โครงการค่ายนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
–  โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ
–  โครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง (ห้อง EP)
* สำหรับปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือกในปี 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ
ใช้คะแนน 4 วิชาสามัญ ของ สทศ.


การเทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ

 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิจากประเทศนิวซีแลนด์ : DOWNLOAD
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิจากประเทศนิวซีแลนด์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2): DOWNLOAD

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิจากประเทศนิวซีแลนด์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) : DOWNLOAD

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิของประเทศอังกฤษ : DOWNLOAD

5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิของประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติม) : DOWNLOAD

6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิของประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) : DOWNLOAD

7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิประกาศนียบัตร IB (Internation Baccalaureate) : DOWNLOAD

8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษากับต่างประเทศ (General Educational Development)ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ประกาศนียบัตร Maine High School Equivalency) : DOWNLOAD

9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษากับต่างประเทศ (General Educational Development)

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ประกาศนียบัตร Mississippi High School Equivalency Diploma) : DOWNLOAD
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษากับต่างประเทศ (General Educational Development)

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ประกาศนียบัตร High School Equivalency credential) : DOWNLOAD

11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ

(รายชื่อวุฒิพร้อมทั้งชื่อประกาศนียบัตรของประเทศต่างๆที่เทียบความรู้เท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) : DOWNLOAD

 

สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ   http://apply.kku.ac.th/
และการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่   http://www.en.kku.ac.th/admission
การรับสมัครหลักสูตร INTER  >> คลิกที่นี้  <<


 

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

(ปริญญาโทและปริญญาเอก)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th ตามรายละเอียดในคู่มือการศึกษาของแต่ละในปีการศึกษา ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์คัดเลือกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ทำการสอบคัดเลือก

add2

การรับเข้าศึกษา 1

add1

การรับเข้าศึกษา 2