โปสเตอร์แนะนำการรับเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี

โดยวิธีรับตรง และวิธีสมัครผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจะรับสมัคร 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย

(1) สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป โดยนักศึกษาจะต้องเลือกเรียนสาขาเฉพาะเมื่อขึ้นปีการศึกษาที่สอง ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิศวกรรมเคมี

(2) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

(3) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(4) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

(5) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

โดยวิธีพิเศษ 6 โครงการ ได้แก่

(1) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการคัดเลือกนักเรียน ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา”

(2) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการส่งเสริมนักเรียน ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

(3) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการรับนักเรียนที่เป็น คนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคม”

(4) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการความร่วมมือทาง วิชาการกับกรมอาชีวศึกษา”

(5) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือพิการ”

(6) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าที่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์” สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ    http://www.en.kku.ac.th/olympic


สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ   http://apply.kku.ac.th/
และการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่   http://www.en.kku.ac.th/admission


ระดับบัณฑิตศึกษา

(ปริญญาโทและปริญญาเอก)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th ตามรายละเอียดในคู่มือการศึกษาของแต่ละในปีการศึกษา ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์คัดเลือกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ทำการสอบคัดเลือก

add2

การรับเข้าศึกษา 1

add1

การรับเข้าศึกษา 2
X