การอบรมหลักสูตร “การสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)” สำหรับบุคลากร สายสนับสนุน การอบรมหลักสูตร วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)