การเทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิจากประเทศนิวซีแลนด์

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิจากประเทศนิวซีแลนด์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิจากประเทศนิวซีแลนด์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิของประเทศอังกฤษ

5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิของประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติม)

6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิของประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิประกาศนียบัตร IB (Internation Baccalaureate) DOWNLOAD
8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษากับต่างประเทศ (General Educational Development)

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ประกาศนียบัตร Maine High School Equivalency)

9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษากับต่างประเทศ (General Educational Development)

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ประกาศนียบัตร Mississippi High School Equivalency Diploma)

10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษากับต่างประเทศ (General Educational Development)

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ประกาศนียบัตร High School Equivalency credential)

DOWNLOAD

 

DOWNLOAD

 

DOWNLOAD

11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ

(รายชื่อวุฒิพร้อมทั้งชื่อประกาศนียบัตรของประเทศต่างๆที่เทียบความรู้เท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย)

DOWNLOAD