เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย คุณพิธาน บุญเที่ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน-สถานีไฟฟ้า ช.อค-ปส.(สฟ) คุณศานิต ถิ่นชีลอง หัวหน้ากองควบคุมระบบ (กคอ-ส.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ) คุณคมกฤษ ศรีสุดา วิศวกรระดับ10 กองบำรุงรักษาสายส่ง (กสอ-ส.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ) และ คุณณัฐ สุภาพ หัวหน้าหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อค-ปส. ได้เป็นตัวแทนในการมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการผลิต PAPR Suit เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท ให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดี และ รองศาสตราจารย์จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่ง PAPR Suit เป็นชุดที่ใช้เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย โควิด – 19 โดยมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันค้นคว้าและวิจัยชุดดังกล่าว
In this article