แผนที่อาคารปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา https://kku.world/map-ce-op
ห้องปฏิบัติการ ASRS สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ https://kku.world/ie-op
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า https://kku.world/ee-op
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ Aris https://kku.world/pj6qb
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล https://kku.world/map-me-op
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร https://kku.world/map-ae-op
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี https://kku.world/map-che-op
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ ชั้น 2 https://kku.world/50-op
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม https://kku.world/map-env-op
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ https://kku.world/coee-op
ห้องปฏิบัติ CDLC ชั้น 2 ตึกเพียรวิจิตร https://kku.world/coe-op