ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Share Experience & Granting Agency เพื่อเพิ่มแหล่งทุนของสหภาพยุโรป (European Union) ในหัวข้อ “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union” ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 ผ่านระบบ ZOOM ได้ที่ https://kku.world/7cifd   

หรือ Meeting ID : 964 3430 6675 Passcode : 970812

 

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเนตรดาว จำเริญดารารัศมี กองการต่างประเทศ โทร(ภายใน) 44400 หรือ 043-202-059 อีเมล netcha@kku.ac.th

In this article