คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาเอก ระดับดีเด่น
1.ดร.ก้องกิดากร วรสาร จากผลงาน การหาค่าคำตอบที่เหมาะสมสำหรับจัดสรรทรัพยากรในการ วางแผนการเพาะปลูกอ้อย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
2.ดร.พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล จากผลงาน การปฏิสัมพันธ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้มีภาวะออทิสซึม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วิชชา เฟื่องจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
3.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ จากผลงาน การแปลสัญลักษณ์การสะกดมือไทยแบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ธัชพงศ์ กตัญญูกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
4.ดร.กิตตินันท์ วันสาสืบ จากผลงาน การวิเคราะห์และออกแบบเชิงแอโรอีลาสติกของโครงสร้างเครื่องบินด้วยการเชื่อมพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณและพลศาสตร์โครงสร้างเชิงคำนวณ สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ และ รศ.ดร.ณัญธิวัฒน์ พลดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาโท ระดับดีเด่น
1.นายศุภณัฐ แช่มชื่น จากผลงาน การพัฒนาระบบตรวจจับและจำแนกคุณภาพไฟฟ้าด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2.นายสุเมธี พิมพกรรณ์ จากผลงาน ระบบทดสอบการคายประจุไฟฟ้าสถิตระดับบอร์ดในกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.นายนิติกร ศรีจรูญ จากผลงาน การจัดเส้นทางการรับส่งสินค้าแบบผสมที่อนุรักษ์พลังงานโดยพิจารณากรอบเวลาและประเภทของถนนด้วยการหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วย การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคที่มีการปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ และ ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ จำรัส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4.นายนพดล จันทร์อ่า จากผลงาน การศึกษาสมบัติของโฟมที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยวิธีทำ กูชิและการวิเคราะห์ด้วยเกรย์เพื่อใช้งานสำหรับบรรจุภัณฑ์ออกฤทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะตั้งใจในการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ที่ดี สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่สนใจศึกษา เกิดผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อสังคม เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อไปในอนาคต

In this article