คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  อารีมิตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนในศูนย์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จำนวน  19 คน เพื่อเข้ารับการถ่ายทอดความรู้  ฝึกประสบการณ์ ด้านวิศวกร ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี ระหว่างวันที่  28  ตุลาคม  2562 ถึงวันที่  1  พฤศจิกายน  2562

In this article